Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie.
 • De patiënt/cliënt gaat akkoord met de aanleg van een dossier ten behoeve van de behandelaar/therapeut.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als patiënt/cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • De behandelaar/therapeut dient de patiënt/cliënt te informeren als tijdens de behandeling/het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar/therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.
 • De patiënt/cliënt geeft toestemming om vooraf, tijdens, of na de behandelingsperiode bij de volgende personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:
  • Huisarts
  • Specialist
  • Collega-therapeuten
  • Patiënt/cliënt geeft toestemming tot informatie aan een eventuele waarnemer van de therapeut/behandelaar tijdens afwezigheid: Praktijk Op Goede Voet

Afspraken behandelingen/consulten

 • Vooraf dient de patiënt/cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling/consult.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult/behandeling duurt 1 uur en wordt contant afgerekend.
 • Dit is inclusief nabesprekingen (met een maximum van 10 minuten).
 • Bij verhindering zal de patiënt/cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht (uitzondering: bij overlijden).

Betaling en kosten

 • De kosten van de therapie bedragen € 40,00 per behandeling/consult.
 • De kosten worden contant voldaan.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Bijzondere bepalingen

Verhindering behandelaar
 • Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-therapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.
 • In het geval dat patiënt/cliënt dit niet wenst te accepteren moet zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut/behandelaar.
 • Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.
Aansprakelijkheid
 • De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
 • Bij geschillen met de behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Belangenvereniging Massage therapeuten (BMS). Uw behandelaar kan u hierover informeren.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Mariëlle van der Eem
Isarstraat 23
1946 SM Beverwijk

Tel: 0251-201649 / 06-29597966

Inschrijfnummer KvK: 51584557
CBP-nr.: m1635838