Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De behandelaar/therapeut is gehouden aan de BMS beroepscode.
 • De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie.
 • De patiënt/cliënt gaat akkoord met de aanleg van een dossier ten behoeve van de behandelaar/therapeut.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als patiënt/cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • De patiënt/cliënt geeft toestemming om vooraf, tijdens, of na de behandelingsperiode bij de volgende personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:
 • De patiënt/cliënt geeft toestemming om vooraf, tijdens, of na de behandelingsperiode bij de volgende personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:
  • Huisarts
  • Specialist
  • Collega-therapeuten
  • Patiënt/cliënt geeft toestemming tot informatie aan een eventuele waarnemer van de therapeut/behandelaar tijdens afwezigheid: Praktijk Op Goede Voet

Afspraken behandelingen/consulten

 • Vooraf dient de patiënt/cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling/consult.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Een consult/behandeling duurt 1 uur (inclusief voor- en nagesprek) en wordt contant/per pin afgerekend.
 • Bij verhindering zal de patiënt/cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, whatts app of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht (uitzondering: Covid-19 klachten of positieve test en bij overlijden).

Betaling en kosten

 • De kosten van de therapie bedragen € 40,00 per behandeling/consult.
 • De kosten worden contant/per pin direct na de behandeling voldaan. Bij het niet nakomen van deze afspraak wordt de wettelijke rente in rekening gebracht.

Bijzondere bepalingen

Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-therapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
Bij geschillen met de behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de BMS Belangenvereniging (Postbus 29, 3360 AA Sliedrecht).

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In deze praktijk werk ik zoveel mogelijk papier-loos, dat wil zeggen dat papieren direct worden ingescand, zodat deze op de (wachtwoordbeveiligde) laptop en pc toegankelijk zijn. Papieren worden vervolgens vernietigd.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen (Wkkgz) worden gesteld. Mijn praktijk voldoet aan deze eisen.